Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

Χρειάζεται 17 εκατ. ευρώ ο ΔΟΛ για το 2016!


 
 


http://www.typologies.gr/chriazete-17-ekat-evro-o-dol-gia-to-2016/

Τουλάχιστον 17 εκατ. ευρώ χρειάζεται για το σύνολο του έτους ο ΔΟΛ. Την εκτίμηση αυτή κάνει η διοίκηση του Οργανισμού στον ετήσιο οικονομικό απολογισμό του 2015, αφού παραδέχεται πως τα υφιστάμενα κεφάλαια δεν επαρκούν για τη λειτουργία του Οργανισμού, εκτίμηση που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Η διοίκηση του ΔΟΛ εκτιμά πως τα χρήματα αυτά θα προέλθουν από «καλύτερη διαχείριση» και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Στην έκθεση αναφέρεται πως στις 31/12/2015 «το κυκλοφορούν ενεργητικό του Ομίλου ανέρχεται σε 21,3 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων μετά την αφαίρεση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού (ύψους 13,5 εκατ. ευρώ) ανέρχεται σε 37 εκατ. ευρώ. Για τη μητρική εταιρεία το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε 22,2 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων μετά την αφαίρεση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού (ύψους 13,3 εκατ. ευρώ) ανέρχεται σε 32 εκατ. ευρώ». 
Η διοίκηση εκτιμά ότι «το διαθέσιμο κεφάλαιο κίνησης δεν επαρκεί για τη χρηματοδότηση των τρεχουσών δραστηριοτήτων του Ομίλου για τη χρήση 2016» και θεωρεί ότι «θα απαιτηθούν νέα πρόσθετα κεφάλαια για την κάλυψη του λειτουργικού χρηματοδοτικού ελλείμματος».
Το 2015 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΔΟΛ ανήλθε σε 41.329.985 ευρώ από 49.836.326 ευρώ το 2014. Οι ενοποιημένες ζημίες του αυξήθηκαν στα 22.405.045 ευρώ στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς από 17.786.972 ευρώ στο τέλος του 2014. Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ήταν αρνητικά το 2015, στα 117.880.886 ευρώ. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής μειώθηκε το 2015 σε 37.860.283 ευρώ από 46.536.670 ευρώ το 2014. Οι ζημίες χρήσης αυξήθηκαν σε 11.153.313 ευρώ το 2015 από 7.359.372 ευρώ το 2014. Τα ίδια κεφάλαια ήταν αρνητικά κατά 8.814.651 ευρώ. Οι δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου ανέρχονται σε 174.434.938 ευρώ και της εταιρείας σε 168.476.264 ευρώ.
Ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής σημειώνει πως «δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια σχετικά με τον έλεγχο απομείωσης της αξίας άυλου περιουσιακού στοιχείου, της μητρικής εταιρείας και του ομίλου, 47,1 εκατ. ευρώ, που αφορά τη διαφορά μεταξύ του κόστους συμμετοχής απορροφημένης εταιρείας και του μετοχικού κεφαλαίου της». Ακόμη, σε σχέση με το Mega «δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια σχετικά με την ανακτήσιμη αξία ποσού 36 εκατ. ευρώ της μητρικής εταιρείας που αφορά τη συμμετοχή της στη συγγενή εταιρεία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ, για την οποία δεν έχει προσδιοριστεί η ανακτήσιμη αξία της».
Στην έκθεσή του ο ορκωτός λογιστής διατηρεί την «επιφύλαξη για την αξία των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων και τις επιπτώσεις στα αποτελέσματα της χρήσης, καθώς και στα ίδια κεφάλαια». Στη μητρική στις 31/12/2015 είχαν μείνει 390 άτομα προσωπικό από 436 το 2014 και στον όμιλο 706 από 766 άτομα προ διετίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου